otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 17 (401) z dnia 1.09.2015   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Zmiany w prawie bilansowym wprowadzone w 2015 r.
str. 4   
2.
Projekty ustaw nowelizujące prawo bilansowe w trakcie prac legislacyjnych
str. 6   
3.
Projekty rozporządzeń związane ze zmianami prawa bilansowego
str. 7   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Kredyt kupiecki – czyli odroczenie terminu płatności należności za dostawę towarów
str. 9   
1.
Zasady udzielania kredytów kupieckich w obrocie gospodarczym
str. 9  
2.
Odsetki od kredytu kupieckiego, jako forma zapłaty za odroczenie płatności
str. 9  
3.
Ewidencja księgowa operacji związanych z kredytem kupieckim
str. 10  
II.
Jak sporządzić informację dodatkową do rachunku przepływów pieniężnych?
str. 15   
1.
Minimalny zakres dodatkowych informacji i objaśnień do rachunku przepływów pieniężnych
str. 15  
2.
Objaśnienie struktury środków pieniężnych
str. 15  
3.
Uzgodnienie przepływów z działalności operacyjnej ustalonych metodą bezpośrednią i pośrednią
str. 18  
4.
Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych
str. 18  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Zaliczki na poczet dostaw – wybrane problemy związane z ich ewidencją i rozliczaniem
str. 20   
1.
Wpłata zaliczki na poczet zakupu towarów niepotwierdzona fakturą zaliczkową do dnia dostawy
str. 20  
2.
Wycena i ewidencja zaliczki otrzymanej w walucie obcej na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
str. 21  
3.
Zaliczki pobierane na poczet przyszłych usług od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
str. 23  
IV.
Skutki bilansowe przewalutowania kredytu obrotowego
str. 25   
1.
Przewalutowanie kredytu złotówkowego na walutowy i ustalenie różnic kursowych w momencie jego spłaty
str. 25  
2.
Ujęcie bilansowej różnicy powstałej w wyniku przewalutowania kredytu walutowego na złotówkowy
str. 26  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Moment ujęcia w księgach rachunkowych wydatków na projekt budowlany dotyczący budowy środka trwałego
str. 28   
2.
Amortyzacja budynku oddanego częściowo do użytkowania
str. 29   
3.
Zestaw do monitoringu – ulepszenie budynku czy odrębny środek trwały?
str. 29   
4.
Błędnie wyksięgowana wartość środka trwałego sprzedanego w ubiegłym roku obrotowym
str. 30   
5.
Kiedy można dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego od sprzedanego samochodu?
str. 31   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Ewidencja potrąceń z wynagrodzeń pracowników na przykładach
str. 32   
1.
Rodzaje potrąceń obowiązkowych oraz dobrowolnych
str. 32  
2.
Prawne ograniczenia dopuszczalnej kwoty potrącenia
str. 32  
3.
Obciążenia składkowo-podatkowe wynagrodzeń pracowniczych
str. 33  
4.
Potrącenia z tytułów egzekucyjnych i wykonawczych
str. 35  
5.
Pozostałe potrącenia z wynagrodzenia pracowników
str. 37  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ze środków dotacji celowej
str. 38   
2.
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup wody pitnej dla pracowników
str. 39   
3.
Ewidencja obowiązkowych wpłat na PFRON w księgach rachunkowych samorządowej jednostki budżetowej
str. 40   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Pożyczka zaciągnięta w walucie obcej – skutki bilansowe i podatkowe
str. 41   
1.
Ujęcie oraz wycena w księgach rachunkowych kwoty otrzymanej pożyczki
str. 41  
2.
Ewidencja odsetek od pożyczki w zależności od celu na jaki została wykorzystana
str. 42  
3.
Różnice kursowe powstałe w momencie spłaty pożyczki wraz z odsetkami
str. 43  
4.
Wycena zobowiązania z tytułu pożyczki na dzień bilansowy
str. 44  
5.
Koszty i przychody podatkowe związane z pożyczką w walucie obcej
str. 45  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W jakim miesiącu wprowadzić do ksiąg duplikat faktury dokumentującej zakup towaru?
str. 47  
2.
Wydatki poniesione na utworzenie firmowej strony internetowej
str. 48  
3.
Czy można przeszacować wartość nieruchomości do aktualnych cen rynkowych?
str. 49  
4.
Korekta kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem płatności w terminie a ewidencja księgowa
str. 49  
5.
Wpływ wadium na rachunek bankowy instytucji kultury
str. 50  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Jak ująć w księgach rachunkowych opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej?
str. 51  
1.1.
Zasady ogólne uiszczania opłaty za wydanie interpretacji str. 51  
1.2.
Odniesienie opłaty za wydanie interpretacji na odpowiednie stanowisko kosztów bilansowych str. 52  
1.3.
Podatkowe rozliczenie opłaty za wydanie interpretacji str. 53  
2.
Ewidencja VAT niepodlegającego odliczeniu od paliwa do samochodu osobowego
str. 53  
3.
Rozwiązania ewidencyjne możliwe do zastosowania w zakresie korekty VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi
str. 54  
4.
Nakłady poniesione na najem powierzchni reklamowej i koszty reklamy na budynku
str. 55  
5.
Opcje walutowe jako składnik inwestycji krótkoterminowych
str. 57  
6.
Obowiązki związane z likwidacją jednoosobowej spółki z o.o.
str. 60  
7.
Nieprawidłowe przyporządkowanie kosztów pośrednich do poszczególnych obiektów kalkulacji
str. 62  
8.
Wydatki poniesione na wymianę wodomierzy rozliczane w czasie
str. 63  
9.
Nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia
str. 64  
10.
Księgowanie zaliczki wpłaconej komornikowi na poczet wydatków ponoszonych w toku egzekucji
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60