otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 15 (399) z dnia 1.08.2015   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Zmiana ustawy o rachunkowości związana z wprowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Woda, kawa, herbata i inne napoje wydawane pracownikom i kontrahentom
str. 6   
1.
Obowiązki pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych
str. 6  
2.
Woda i inne napoje wydawane wszystkim pracownikom oraz drobny poczęstunek dla kontrahentów
str. 7  
II.
Rachunek przepływów pieniężnych – przepływy z działalności finansowej
str. 9   
1.
Co należy rozumieć przez działalność finansową jednostki?
str. 9  
2.
Kategorie wpływów i wydatków z działalności finansowej
str. 10  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Czy odliczenie straty podatkowej podlega ujęciu w księgach rachunkowych?
str. 15   
1.
Rozliczenie straty podatkowej poprzez obniżenie dochodu w następnych latach podatkowych
str. 15  
2.
Pokrycie straty bilansowej w zależności od postanowień uchwały wspólników
str. 15  
IV.
Zwrot nadpłaconego cła dotyczącego importu towarów z odprawą celną w kraju UE
str. 17   
1.
Rozliczenie VAT od transakcji zakupu towarów z Chin z odprawą celną w Niemczech
str. 17  
2.
Ustalenie ceny nabycia towarów oraz ewidencja księgowa skutków zwrotu nadpłaconego cła
str. 18  
3.
Według jakiego kursu dla celów bilansowych przeliczyć kwotę korygującą cło, wyrażoną w walucie obcej?
str. 19  
V.
Zmiana kwalifikacji nieruchomości z inwestycji do środków trwałych
str. 21   
1.
Wartość początkowa nieruchomości przekwalifikowanej z inwestycji
str. 21  
2.
Nieruchomość inwestycyjna wyceniana według zasad określonych dla środków trwałych
str. 21  
3.
Nieruchomość inwestycyjna wyceniana według ceny rynkowej
str. 22  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Na jakim koncie księgować zakup środka trwałego niewymagającego montażu?
str. 24   
2.
Kiedy dany składnik majątku można uznać za odrębny środek trwały?
str. 25   
3.
Przez jaki okres rozliczać w czasie koszty remontu kapitalnego środka trwałego?
str. 26   
4.
Jak ująć w księgach koszty transportu środka trwałego?
str. 28   
5.
Modernizacja obcego środka trwałego o niewielkiej wartości
str. 28   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Polisy ubezpieczeniowe w ewidencji księgowej
str. 30   
1.
Kiedy wydatki na ubezpieczenie zaliczyć w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej?
str. 30  
2.
Zasady ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
str. 30  
3.
Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów firmowych
str. 31  
4.
Obowiązkowe ubezpieczenia OC przedsiębiorcy
str. 33  
5.
Polisa na życie jako zabezpieczenie kredytu na sfinansowanie działalności gospodarczej
str. 34  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Opłaty za nieterminowy zwrot książek do biblioteki
str. 36   
2.
Prezentacja w sprawozdaniu Rb-27S niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych
str. 36   
3.
Zwrot wydatków na zakup kasy rejestrującej w księgach jednostki budżetowej
str. 37   
4.
Nieodpłatnie otrzymane oprogramowanie w księgach instytucji kultury
str. 38   
5.
Organ uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
str. 39   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VII.
Wybrane problemy związane z ewidencją wynagrodzeń
str. 41   
1.
Czy księgować niewypłacone wynagrodzenia?
str. 41  
2.
Rozliczenie nadpłaty wynagrodzenia w księgach rachunkowych
str. 43  
3.
Wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie aktu powołania
str. 46  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak ująć w księgach koszt wyceny obiektów, dla których określono jedną cenę zakupu?
str. 49  
2.
Kaucja za opakowania zwrotne udokumentowana notą księgową
str. 49  
3.
Zwrot podatku od wartości dodanej z tytułu zakupu paliwa w kraju UE
str. 50  
4.
W jakiej wartości wykazuje się przedmiot leasingu operacyjnego w informacji dodatkowej?
str. 51  
5.
Jak ustalić wynik ze zbycia środka trwałego prezentowany w rachunku zysków i strat?
str. 52  
6.
Finansowanie wydatków z funduszu celowego utworzonego z wypracowanego zysku
str. 53  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Czy niezatwierdzone sprawozdanie finansowe należy składać do urzędu skarbowego?
str. 53  
2.
Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika na zakupy firmowe
str. 54  
3.
Umorzenie części należności nieobjętej odpisem aktualizującym
str. 56  
4.
Czy należy sporządzić zerowy spis z natury materiałów ujmowanych w ciężar kosztów na dzień ich zakupu?
str. 57  
5.
Jak ująć w księgach zaciągnięcie kredytu i jego spłatę przez komornika?
str. 58  
6.
Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku zmiany umowy spółki komandytowej
str. 61  
7.
Korzystanie bezpłatnie z oprogramowania udostępnionego w internecie wszystkim użytkownikom sieci
str. 61  
8.
Zapłata walutą obcą z własnego rachunku walutowego za fakturę wystawioną w złotówkach
str. 62  
9.
Jak skorygować błędne zapisy dotyczące pozostawienia zysku w spółce bez zwiększenia wkładu?
str. 63  
10.
Przeznaczenie zysku osiągniętego przez spółkę z o.o. non profit na cele statutowe i na rzecz fundacji
str. 65  
11.
Faktura dokumentująca sprzedaż usług najmu pomieszczeń biurowych, obejmująca okres jednego roku
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60