otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 14 (398) z dnia 20.07.2015   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Ewidencja księgowa ulgi na złe długi po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 r.
str. 4   
2.
Ujęcie w księgach wydatków na zakup paliwa do pojazdów służących działalności mieszanej od 1 lipca 2015 r.
str. 9   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Rachunkowość organizacji pozarządowych po zmianie prawa bilansowego na przykładzie fundacji
str. 11   
1.
Uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej
str. 11  
2.
Księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe fundacji prowadzących działalność gospodarczą
str. 15  
3.
Sprawozdania fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego
str. 17  
4.
Planowane zmiany w zakresie rachunkowości fundacji
str. 18  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

II.
Zakup materiałów w różnych jednostkach miary i różnice powstałe w wyniku zaokrągleń
str. 20   
1.
Przyjęcie materiałów do magazynu i ustalenie ich cen jednostkowych
str. 20  
2.
Różnice powstałe na skutek zaokrągleń cen podczas przyjęcia materiałów do magazynu
str. 21  
III.
Przekwalifikowanie składnika aktywów z wyrobu gotowego na środek trwały
str. 22   
1.
Przekazanie wyrobu gotowego do używania jako środka trwałego i ustalenie jego wartości początkowej
str. 22  
2.
Amortyzacja środka trwałego kwalifikowanego dotychczas jako wyrób gotowy
str. 25  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Ewidencja księgowa sprzedaży środka trwałego sfinansowanego częściowo z dotacji
str. 27   
2.
Czy amortyzować budynek nieużywany od kilku lat, który przeznaczono do sprzedaży?
str. 29   
3.
Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji
str. 30   
4.
Amortyzacja środków trwałych wniesionych aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
str. 32   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Podatki, opłaty, kary i odsetki od zobowiązań budżetowych w ewidencji księgowej
str. 33   
1.
Podatki i opłaty obciążające koszty działalności operacyjnej
str. 33  
2.
Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększający cenę nabycia
str. 35  
3.
Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych i składkowych
str. 37  
4.
Kary wymierzone przez organy administracji publicznej
str. 38  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Dotacja celowa na finansowanie inwestycji w księgach rachunkowych i sprawozdaniu zakładu budżetowego
str. 39   
2.
Czy jednostka sektora finansów publicznych może udzielać pożyczek innym jednostkom?
str. 41   
3.
Jakich jednostek dotyczy obowiązek stosowania klasyfikacji budżetowej?
str. 43   
4.
Umorzenie pożyczki w księgach rachunkowych SP ZOZ
str. 43   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

V.
Nagrody dla pracowników sfinansowane z zysku netto
str. 45   
1.
Podjęcie uchwały o podziale zysku
str. 45  
2.
Ewidencja nagród z zysku wypłaconych pracownikom i związanych z nimi obciążeń publicznoprawnych
str. 45  
3.
Wątpliwości w sprawie kwalifikacji wypłat nagród z zysku netto do kosztów podatkowych
str. 47  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak ująć w bilansie salda kilku rachunków bankowych?
str. 49  
2.
Czy dane liczbowe można prezentować w sprawozdaniu finansowym w tysiącach złotych?
str. 49  
3.
Na jakim koncie ująć odsetki od lokat utworzonych ze środków ZFŚS?
str. 50  
4.
Jak w spółce jawnej zaksięgować wypłatę zysku ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym?
str. 51  
5.
Zakup telefonu na raty i jego spłata razem z miesięcznym abonamentem
str. 51  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Zakup środków higieny osobistej dla pracowników – ujęcie w księgach rachunkowych
str. 52  
1.1.
Podstawa prawna wypłacania świadczeń związanych z bhp str. 52  
1.2.
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń przysługujących na podstawie przepisów bhp str. 53  
1.3.
Ewidencja księgowa przekazania pracownikom środków higieny osobistej str. 53  
2.
Zaliczkowa wpłata na poczet dostawy towaru i jej rozliczenie w księgach rachunkowych nabywcy
str. 54  
3.
Faktura dokumentująca zakup usług reklamowych – ujęcie kosztów w świetle prawa bilansowego
str. 56  
4.
Wydatki na leczenie pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy sfinansowane przez pracodawcę
str. 57  
5.
Wprowadzenie prywatnej rzeczy do działalności gospodarczej z zamiarem sprzedaży
str. 58  
6.
Koszty poniesione na przechowywanie dokumentów księgowych poza jednostką
str. 59  
7.
Ujęcie w księgach rachunkowych opłaty za wpis do rejestru zastawów
str. 60  
8.
Konto kosztowe służące do ewidencji odpraw emerytalnych
str. 61  
9.
Wpłata kaucji w walucie obcej za najem lokalu i jej zwrot po zakończeniu umowy
str. 62  
10.
Konwersja pożyczki udzielonej przez wspólnika na kapitał zakładowy w spółce z o.o.
str. 64  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60