otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 13 (397) z dnia 1.07.2015   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Ewidencja towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 r.
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Konsekwencje używania rzeczowego składnika majątku trwałego dłużej niż rok
str. 9   
1.
Warunki zaliczenia rzeczowych składników majątku trwałego do środków trwałych
str. 9  
2.
Ustalenie momentu i kwoty korekty wymaganej przepisami podatkowymi
str. 10  
3.
Ewidencja księgowa wprowadzenia składnika majątku do środków trwałych i korekty kosztów z tym związanych
str. 11  
II.
Rachunek przepływów pieniężnych – przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
str. 13   
1.
Działalność inwestycyjna
str. 13  
2.
Wpływy z działalności inwestycyjnej
str. 15  
3.
Wydatki z działalności inwestycyjnej
str. 17  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Umorzenie należności, w odniesieniu do której skorzystano z ulgi na złe długi
str. 20   
1.
Podstawa prawna umorzenia należności
str. 20  
2.
Wyksięgowanie umorzonej należności z ewidencji bilansowej w zależności od ustaleń w polityce rachunkowości
str. 20  
2.1.
Umorzenie należności nieobjętej odpisem aktualizującym, gdy korektę VAT z tytułu ulgi na złe długi ujęto na koncie rozrachunkowym str. 21  
2.2.
Umorzenie należności objętej odpisem aktualizującym, gdy korektę VAT z tytułu ulgi na złe długi ujęto na koncie 65 str. 22  
2.3.
Umorzenie należności, gdy korektę VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi ujęto za pośrednictwem konta 28 str. 23  
3.
Skutki podatkowe umorzenia należności
str. 23  
IV.
Przerób handlowy towarów mający na celu ich dostosowanie do sprzedaży
str. 24   
1.
Przekazanie towarów do przerobu handlowego
str. 24  
2.
Ujęcie w księgach kosztów przerobu handlowego
str. 25  
3.
Przyjęcie towarów z przerobu do magazynu według nowych cen ewidencyjnych
str. 25  
4.
Ewidencja przerobu własnego i obcego na przykładach liczbowych
str. 26  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Rozliczanie kosztów pośrednich modernizacji na poszczególne środki trwałe
str. 28   
2.
Opłata za przekwalifikowanie gruntu rolnego na budowlany
str. 30   
3.
Budowa hali produkcyjnej na cudzym gruncie finansowana leasingiem
str. 31   
4.
Klasyfikacja środka trwałego do odpowiedniej grupy i rodzaju KŚT
str. 32   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Obrót wierzytelnościami w ewidencji księgowej
str. 33   
1.
Zakup i sprzedaż wierzytelności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
str. 33  
2.
Powierniczy przelew wierzytelności
str. 36  
3.
Sprzedaż wierzytelności własnej
str. 37  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Zakup niskocennych środków trwałych finansowany przez instytucję kultury ze środków otrzymanej dotacji celowej
str. 40   
2.
Klasyfikacja wydatków w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego
str. 42   
3.
Ewidencja nieruchomości przekazanych instytucji kultury do nieodpłatnego użytkowania
str. 42   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Rzeczowe aktywa trwałe według MSR – utrata wartości część IV – analiza na poziomie grupy
str. 44   
1.
Czynniki przemawiające za testem na poziomie grupy aktywów
str. 44  
2.
Zasady ustalania odpisu aktualizującego
str. 46  
3.
Alokacja odpisu ustalonego dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne do aktywów wchodzących w jego skład
str. 46  
4.
Odwracanie odpisów aktualizujących
str. 49  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Licencja na program komputerowy wykupiona na okres krótszy niż rok
str. 51  
2.
Uproszczone sprawozdanie finansowe w stowarzyszeniu prowadzącym działalność gospodarczą
str. 51  
3.
Zwrot na rachunek bankowy niesłusznie pobranej opłaty za wydanie karty bankowej
str. 52  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rozłożenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami na raty i zapłata opłaty prolongacyjnej
str. 53  
2.
Faktura korygująca koszty "in minus", otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
str. 55  
3.
Miesięczne opłaty za leasing oprogramowania komputerowego
str. 56  
4.
Zapis w polityce rachunkowości dotyczący istotności błędów popełnionych w latach ubiegłych
str. 57  
5.
Akredytywa dokumentowa w księgach beneficjenta
str. 59  
6.
Zmiana zasad wyceny towarów z ceny nabycia na cenę zakupu ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego
str. 59  
7.
Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budowli
str. 61  
8.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacony pracownikowi
str. 62  
9.
Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych powstałą w wyniku korekty błędów?
str. 63  
10.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60