otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 12 (396) z dnia 20.06.2015   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Planowane zmiany prawa bilansowego – część IV
str. 4   
1.
Zmiany prawa bilansowego wynikające z dostosowania do zmieniającego się otoczenia gospodarczego
str. 4  
2.
Wprowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów dla małych organizacji pozarządowych
str. 6  
II.
Ważne terminy w czerwcu 2015 r.
str. 7   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

III.
Wniesienie do spółki składników majątku w zamian za udziały
str. 9   
1.
Skutki bilansowe i podatkowe przekazania składników majątku w formie aportu
str. 9  
2.
Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie ujęcia transakcji wnoszenia do spółek aportów w zamian za udziały
str. 11  
IV.
Jak skorygować błędy popełnione w latach poprzednich?
str. 12   
1.
Wykrycie błędu w księgach rachunkowych
str. 12  
2.
Ustalenie poziomu istotności popełnionego błędu
str. 13  
3.
Ewidencja skutków korekty błędu
str. 14  
4.
Ujawnienie w informacji dodatkowej danych dotyczących błędów popełnionych w latach poprzednich
str. 17  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

V.
Rozchód wyrobów gotowych i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
str. 18   
1.
Odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na sprzedane produkty
str. 18  
2.
Rozchód własnych wyrobów na cele reklamy i rozliczenie odchyleń
str. 20  
3.
Wyroby gotowe przekazane w formie darowizny
str. 22  
VI.
Sprzedaż udziałów długoterminowych posiadanych w innej spółce
str. 23   
1.
Przychody i koszty bilansowe związane ze sprzedażą udziałów
str. 23  
2.
Wyksięgowanie odpisu aktualizującego wartość udziałów w związku z ich sprzedażą
str. 25  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Ustalenie wartości początkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu
str. 26   
2.
Wartość gruntu w użytkowaniu wieczystym ujęta w ewidencji pozabilansowej
str. 28   
3.
Czy można ponownie wprowadzić do ewidencji samochód całkowicie zamortyzowany?
str. 28   
4.
Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego zakupionego na licytacji
str. 29   
5.
Wartości niematerialne i prawne w pełni zamortyzowane, lecz nadal używane w prowadzonej działalności
str. 31   
6.
Udokumentowanie likwidacji programu komputerowego
str. 32   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VII.
Transakcje związane z kasą fiskalną w księgach rachunkowych
str. 33   
1.
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków na zakup kasy fiskalnej
str. 33  
2.
Ulga na zakup kasy fiskalnej w ewidencji księgowej
str. 34  
3.
Ewidencja księgowa utargów z kasy fiskalnej
str. 37  
4.
Zakończenie użytkowania kasy fiskalnej i przekazanie jej do utylizacji
str. 39  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Ujęcie odpisów aktualizujących wartość publikacji własnych w księgach i sprawozdaniu instytucji kultury
str. 40   
2.
Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych, w sytuacji gdy nie poniesiono takich wydatków
str. 42   
3.
Kontrola merytoryczna dowodu księgowego w gminnej jednostce budżetowej
str. 42   
4.
Lokaty overnight w samorządowej instytucji kultury
str. 43   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VIII.
Bilansowe i podatkowe ujęcie odpisów na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej
str. 45   
1.
Zasady tworzenia funduszu remontowego w świetle przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
str. 45  
2.
Ewidencja funduszu remontowego w księgach spółdzielni mieszkaniowej
str. 45  
3.
Odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych a koszty uzyskania przychodów
str. 46  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

IX.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Ogłoszenie sprawozdania finansowego firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
str. 48  
2.
Ewidencja księgowa nieodpłatnie otrzymanych towarów i ich sprzedaży
str. 49  
3.
Wpłaty z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej w księgach wspólnika
str. 49  
4.
Zakup gruntu księgowany z pominięciem konta środków trwałych w budowie
str. 50  
X.
Z listów Czytelników
1.
Dofinansowanie z ZFŚS do wycieczki szkolnej dzieci pracowników
str. 51  
2.
Składki na ubezpieczenia grupowe, potrącane z wynagrodzeń pracowników
str. 52  
3.
Wycena i ewidencja faktury w walucie obcej, otrzymanej od polskiego dostawcy
str. 54  
4.
Otrzymanie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
str. 55  
5.
Materiały zakupione w celu zabezpieczenia towarów przeznaczonych do wysyłki
str. 57  
6.
Koszty poniesione na utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych
str. 58  
7.
Jak ująć w księgach rachunkowych zobowiązania przejęte wraz ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa?
str. 59  
8.
Moment zarachowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości w księgach rachunkowych dewelopera
str. 61  
9.
Wycena i ewidencja odsetek od lokaty w walucie obcej
str. 63  
10.
Koszty sądowe i egzekucyjne w księgach rachunkowych dłużnika
str. 64  
11.
Odsetki od kredytu mieszkaniowego przejściowo wykupione przez budżet państwa
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60