otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 11 (395) z dnia 1.06.2015   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Planowane zmiany prawa bilansowego – część III
str. 4   
1.
Zmiany w przepisach ogólnych ustawy o rachunkowości
str. 4  
2.
Nowe zasady odpisywania kosztów prac rozwojowych oraz wartości firmy
str. 5  
3.
Zmiany dotyczące ochrony danych i odpowiedzialności karnej
str. 5  
4.
Zmiany w zakresie informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym
str. 6  
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

II.
Usługi serwisowe i gwarancyjne w księgach sprzedawcy
str. 8   
1.
Odpłatne usługi serwisowe w zakresie naprawy sprzętu komputerowego
str. 8  
2.
Odpowiedzialność dostawcy za wady rzeczy sprzedanej
str. 10  
3.
Utworzenie rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych
str. 10  
III.
Rachunek przepływów pieniężnych – zmiana stanu zapasów i inne korekty działalności operacyjnej
str. 12   
1.
Zmiana stanu zapasów
str. 12  
2.
Inne korekty doprowadzające memoriałowy wynik finansowy do operacyjnych przepływów pieniężnych
str. 15  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.
Koszty i przychody związane ze złomowaniem wyrobów
str. 17   
1.
Likwidacja wyrobów gotowych w związku z ich złomowaniem
str. 17  
2.
Przychód ze złomowania wyrobów gotowych
str. 19  
V.
Udzielanie pożyczek w księgach jednostki prowadzącej działalność w tym zakresie
str. 20   
1.
Przychody i koszty związane z udzielaniem pożyczek
str. 20  
2.
Rozrachunki z pożyczkobiorcami
str. 21  
3.
Moment księgowania przychodów z tytułu prowizji od udzielonych pożyczek
str. 21  
4.
Ewidencja księgowa udzielenia pożyczki i jej spłaty na przykładzie liczbowym
str. 23  
VI.
Rozrachunki w walucie obcej z kontrahentem krajowym – prowizja za usługi pośrednictwa
str. 24   
1.
Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej dla celów VAT
str. 24  
2.
Kurs przyjęty do przeliczenia kosztu w walucie obcej dla celów podatku dochodowego
str. 25  
3.
Bilansowe zasady wyceny transakcji wyrażonych w walutach obcych
str. 26  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Przeniesienie własności nieruchomości ze spółki na wspólników
str. 28   
2.
Środki trwałe okresowo nieużywane w związku z likwidacją jednego z punktów serwisowych
str. 31   
3.
Wydatki ponoszone na zasadzenie zieleni wokół budynku
str. 32   
4.
Nieodpłatne otrzymanie licencji na korzystanie z programu komputerowego
str. 33   
5.
Zakup drobnego wyposażenia do biura
str. 35   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VII.
Kredyt inwestycyjny na zakup środka trwałego
str. 36   
1.
Podstawowe zasady ewidencji i wyceny kredytu w momencie jego otrzymania
str. 36  
2.
Koszty prowizji i odsetek w przypadku kredytu inwestycyjnego
str. 36  
3.
Wycena bilansowa kredytu inwestycyjnego i moment przyjęcia środka trwałego do używania
str. 38  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Kontrola dokumentów księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych
str. 41   
2.
Zakup środka trwałego na raty płatne z dotacji otrzymanej przez SP ZOZ od organu założycielskiego
str. 43   
3.
Należności wykazywane w sprawozdaniu Rb-27
str. 46   
4.
Klasyfikacja paragrafowa wydatków poniesionych na odbiór boiska sportowego
str. 47   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VIII.
Umorzenie udziałów własnych w spółce z o.o.
str. 48   
1.
Kiedy można umorzyć udziały własne w świetle Kodeksu spółek handlowych?
str. 48  
2.
Jak ująć operacje związane z umorzeniem udziałów w księgach rachunkowych?
str. 49  
3.
Czy w wyniku umorzenia udziałów bez wynagrodzenia w spółce z o.o. powstaje przychód podatkowy?
str. 50  
4.
Jakie skutki podatkowe niesie umorzenie udziałów dla wspólnika będącego osobą fizyczną?
str. 50  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

IX.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy odpisu aktualizującego dokonuje się od wartości netto, czy brutto należności?
str. 52  
2.
Czy można połączyć księgi rachunkowe za dany rok i za rok następny w spółce powstałej w wyniku przekształcenia?
str. 52  
3.
Jak ująć w księgach zwrot niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej dotyczącej majątku trwałego?
str. 53  
4.
Z jakiego przepisu wynika obowiązek ujęcia różnic kursowych w rachunku zysków i strat "per saldem"?
str. 54  
X.
Z listów Czytelników
1.
Dokumentowanie obrotu magazynowego wyrobów gotowych
str. 54  
2.
Inwentaryzacja bez udziału osoby materialnie odpowiedzialnej
str. 55  
3.
Ewidencja księgowa opłat z tytułu leasingu w zależności od klasyfikacji umowy dla celów bilansowych
str. 57  
4.
Rozliczenie zobowiązań wchodzących w skład otrzymanej aportem części przedsiębiorstwa
str. 59  
5.
Ewidencja księgowa kosztów prac rozwojowych
str. 60  
6.
Księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe spółki z o.o. będącej wspólnikiem spółki komandytowej
str. 61  
7.
Rozliczenie połączenia spółek metodą łączenia udziałów
str. 63  
8.
Wycena leków otrzymanych nieodpłatnie
str. 65  
9.
Odpis aktualizujący wartość produkcji w toku
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60