otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 7 (391) z dnia 1.04.2015   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Ważne terminy w kwietniu 2015 r.
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

II.
Sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy sporządzone po terminie
1.
Konsekwencje sporządzenia sprawozdania finansowego z opóźnieniem
str. 6  
2.
Forma sporządzenia sprawozdania za pierwszy rok obrotowy
str. 7  
3.
Możliwość sporządzenia sprawozdania dla jednostek mikro za pierwszy rok obrotowy dłuższy niż 12 m-cy
str. 8  
III.
Rachunek przepływów pieniężnych – korekty działalności operacyjnej – ciąg dalszy
str. 9   
1.
Zmiana stanu rezerw
str. 9  
2.
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
str. 11  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.
Rozliczenie kosztów uruchomienia nowej produkcji
str. 16   
1.
Zasady rozliczania kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych
str. 16  
2.
Rozliczanie kosztów stosownie do upływu czasu
str. 17  
3.
Ilościowe rozliczenie kosztów przygotowania nowej produkcji
str. 18  
V.
Sprzedaż towarów w ramach umowy komisu
str. 18   
1.
Istota sprzedaży na zasadach umowy komisu
str. 18  
2.
Umowa komisu w świetle przepisów ustawy o VAT
str. 19  
3.
Ewidencja księgowa sprzedaży komisowej
str. 20  
3.1.
Umowa komisu w księgach komitenta str. 20  
3.2.
Umowa komisu w księgach komisanta str. 21  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu finansowym
str. 23   
2.
Koszty i przychody związane ze szkodą komunikacyjną pojazdu firmowego
str. 26   
3.
Rozliczenie zakupu środka trwałego na przełomie miesiąca
str. 27   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
str. 28   
1.
Wpływ bilansowej zasady ciągłości na prezentację danych w sprawozdaniu finansowym
str. 28  
2.
Na czym polega porównywalność danych i co może ją zakłócić?
str. 29  
3.
Czy należy dokonywać przeliczeń danych porównawczych przy różnej długości okresów sprawozdawczych?
str. 30  
4.
Jak doprowadzić dane do porównywalności?
str. 31  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Sprzedaż środków trwałych a nadwyżka środków obrotowych w samorządowym zakładzie budżetowym
str. 35   
2.
Umorzenie należności z tytułu dochodów budżetowych
str. 37   
3.
Podatek od towarów i usług a wydatki strukturalne
str. 39   
4.
Przeksięgowanie wartości dotacji celowej uznanej za wykorzystaną i rozliczoną
str. 40   
5.
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze w SP ZOZ
str. 41   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VII.
Zmiana stawek amortyzacyjnych w świetle prawa bilansowego i podatkowego
str. 43   
1.
Amortyzacja bilansowa – ustalanie okresu i stawki amortyzacyjnej oraz ich weryfikacja
str. 43  
2.
Amortyzacja podatkowa – zasady obniżania i podwyższania rocznych stawek amortyzacyjnych
str. 45  
3.
Konsekwencje stosowania odmiennych zasad amortyzacji dla celów bilansowych i podatkowych
str. 46  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy firma osoby fizycznej ma obowiązek sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym?
str. 47  
2.
Jak ująć w księgach podatek VAT przy nabyciu materiałów objętych procedurą odwrotnego obciążenia?
str. 47  
3.
Kto powinien naliczać opłaty za środowisko?
str. 48  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Czy koszty wynagrodzeń pracowników można rozliczać w czasie?
str. 49  
2.
Jak ująć zysk z lat ubiegłych podczas przejścia z księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe?
str. 52  
3.
Zaliczki wpłacane przez klientów na poczet przyszłych usług
str. 53  
4.
Wycena i ewidencja prowizji pobranej przez bank za prowadzenie rachunku walutowego
str. 55  
5.
VAT należny z tytułu nieodpłatnego używania przez pracownika samochodu służbowego w celach prywatnych
str. 57  
6.
Zasądzone odsetki od sumy weksla stanowiącego zabezpieczenie udzielonej pożyczki
str. 58  
7.
Rezerwa na wynagrodzenie członków zarządu z tytułu pełnienia funkcji
str. 59  
8.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia spółek metodą nabycia
str. 61  
9.
Zwrot wpłaconego wadium wraz z odsetkami – ewidencja i prezentacja w bilansie
str. 62  
10.
Faktura za realizację czynności o charakterze marketingowym
str. 64  
11.
Skutki zakupu nieruchomości obciążonej hipoteką
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60