otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 5 (389) z dnia 1.03.2015   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Jak ująć w księgach i bilansie opłatę produktową i środowiskową za 2014 r., opłacone w marcu 2015 r.?
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2014 r.
1.
Uproszczenia stosowane przy ewidencji kosztów usług telekomunikacyjnych na przełomie roku
str. 7  
2.
Zdarzenia po dniu bilansowym wpływające na dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2014 r.
str. 9  
3.
Wycena bilansowa kredytu według skorygowanej ceny nabycia
str. 14  
II.
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa
str. 17   
1.
Definicja przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części
str. 17  
2.
Przekazanie nowemu pracodawcy części środków z ZFŚS
str. 19  
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych operacji związanych ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa
str. 20  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Refundacja kosztów na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego w firmie osoby fizycznej
str. 22   
1.
Podstawa prawna otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy
str. 22  
2.
VAT naliczony od zakupów objętych refundacją
str. 23  
3.
Skutki podatkowe otrzymania zwrotu wydatków związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla bezrobotnego
str. 23  
4.
Ewidencja księgowa otrzymanej refundacji i jej rozliczenie
str. 24  
IV.
Wniesienie dopłat do spółki z o.o., której jedynym udziałowcem jest gmina
str. 27   
1.
Ujęcie w księgach spółki z o.o. otrzymanych dopłat
str. 27  
2.
Rozliczenie kosztów przedsięwzięcia sfinansowanego z wniesionych dopłat
str. 28  
3.
Jak zaksięgować ewentualny zwrot dopłat?
str. 29  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Niedobór umorzonego środka trwałego
str. 30   
2.
Zakup środka trwałego sfinansowany z zysku
str. 30   
3.
Ubezpieczenie laptopa i ustalenie wartości początkowej
str. 31   
4.
Rozliczenie kosztów ulepszenia środka trwałego
str. 32   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Sprzedaż towarów ujmowanych w księgach w stałych cenach ewidencyjnych
str. 34   
1.
Zasady wyceny towarów w stałych cenach ewidencyjnych
str. 34  
2.
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
str. 34  
3.
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów
str. 35  
VI.
Skutki upadłości likwidacyjnej osoby fizycznej prowadzącej księgi rachunkowe
str. 37   
1.
Zasady ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa osoby fizycznej
str. 37  
2.
Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości związane z ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej
str. 38  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Dotacja celowa niewykorzystana przez instytucję kultury do końca 2014 r. i jej zwrot do budżetu w 2015 r.
str. 42   
2.
Rachunki bankowe SP ZOZ po 1 stycznia 2015 r.
str. 44   
3.
Wypłata przez SP ZOZ odszkodowania z tytułu błędu w sztuce lekarskiej
str. 45   
4.
Klasyfikacja paragrafowa dobrowolnych wpłat rodziców na wydzielony rachunek dochodów
str. 46   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VII.
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych
str. 47   
1.
Limit jednorazowej amortyzacji dla celów podatkowych
str. 47  
2.
Uproszczony sposób dokonywania bilansowych odpisów amortyzacyjnych
str. 48  
3.
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego w jednostkach osób prawnych
str. 48  
4.
Jednorazowa amortyzacja środka trwałego częściowo sfinansowanego dotacją
str. 50  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W jaki sposób ująć odszkodowanie za straty spowodowane pożarem?
str. 52  
2.
Jak zaksięgować VAT należny od czynności wniesienia aportem składników majątku trwałego?
str. 52  
3.
Jak ująć w księgach objęcie akcji w zamian za znak towarowy wytworzony we własnym zakresie?
str. 53  
4.
Według jakiej wartości wprowadzić do ksiąg rachunkowych udziały nabyte za walutę obcą?
str. 54  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Wpływ w styczniu dofinansowania do wynagrodzeń za grudzień – różnica przejściowa w podatku dochodowym
str. 54  
2.
Usługi niezafakturowane na dzień bilansowy
str. 55  
3.
Ewidencja skutków kontroli podatkowej – zwiększenie kwoty zobowiązania podatkowego za lata ubiegłe
str. 56  
4.
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w księgach dłużnika
str. 57  
5.
Wycena na dzień bilansowy udziałów w innej spółce
str. 58  
6.
Korekta CIT-8 za 2013 r. i zaliczenie powstałej nadpłaty na poczet zobowiązania z tytułu VAT
str. 60  
7.
Środki do produkcji nieodpłatnie otrzymane przez członka grupy producentów rolnych
str. 61  
8.
Utworzenie i rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności od dłużnika postawionego w stan upadłości
str. 62  
9.
Ewidencja VAT niepodlegającego odliczeniu w jednostce wykonującej wyłącznie czynności zwolnione z VAT
str. 64  
10.
Nabycie i dostawa towarów poza terytorium kraju
str. 64  
11.
Zakup materiałów objętych mechanizmem "odwrotnego obciążenia" na potrzeby działalności zwolnionej z VAT
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60