otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018 r., godz. 07:18
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 97.569
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 2 (386) z dnia 20.01.2015   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Bilansowa wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej
str. 4   
2.
Tabela kursów średnich NBP z 31 grudnia 2014 r. do wyceny bilansowej
str. 5   
3.
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2014 r.
1.
Ogólne zasady rozliczania różnic stwierdzonych podczas spisu z natury rzeczowych aktywów obrotowych
str. 8  
2.
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w jednostce handlowej prowadzącej ewidencję wartościową towarów
str. 10  
3.
Kompensata niedoborów towarów z nadwyżkami w jednostce prowadzącej ewidencję ilościowo-wartościową
str. 12  
II.
Rachunek przepływów pieniężnych – przepływy z działalności operacyjnej w metodzie pośredniej
str. 14   
1.
Zalety i wady stosowania metody pośredniej
str. 14  
2.
Korekta wyniku finansowego o wartość amortyzacji
str. 15  
3.
Korekta zysków (strat) z tytułu różnic kursowych
str. 17  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej
str. 20   
1.
Zasady przeliczenia na walutę polską kosztów zagranicznej podróży służbowej
str. 20  
2.
Wycena zaliczki wypłaconej pracownikowi w walucie obcej z firmowego rachunku walutowego
str. 21  
3.
Rozliczenie z pracownikiem, któremu nie wypłacono zaliczki na zagraniczną podróż służbową
str. 23  
4.
Pobrana zaliczka i poniesione wydatki określone w różnych walutach obcych
str. 24  
IV.
Skutki zawarcia umowy leasingu zwrotnego w księgach rachunkowych
str. 26   
1.
Istota leasingu zwrotnego według KSR nr 5
str. 26  
2.
Wykup przedmiotu leasingu i pierwszy etap transakcji leasingu zwrotnego
str. 26  
3.
Drugi etap transakcji leasingu zwrotnego – oddanie składnika w leasing sprzedającemu przez nabywcę
str. 29  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Amortyzacja budynku w trakcie jego modernizacji
str. 31   
2.
Nakłady na środek trwały, który po zakończeniu prac zostanie przeznaczony pod wynajem
str. 31   
3.
Remont silnika mający na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego środka trwałego
str. 32   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Metody wyceny rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych
str. 33   
1.
Czy można stosować odmienne metody wyceny rozchodu do różnych kategorii zapasów?
str. 33  
2.
Wycena rozchodu towarów według cen przeciętnych (średnich ważonych)
str. 34  
3.
Rozchód materiałów wyceniany metodą FIFO
str. 34  
4.
Wycena rozchodu produktów przy zastosowaniu metody LIFO
str. 36  
5.
Ustalenie wartości rozchodu zapasów w drodze szczegółowej identyfikacji cen
str. 37  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze w księgach instytucji kultury
str. 38   
2.
Ewidencja zwrotu nieruchomości otrzymanych do nieodpłatnego użytkowania w księgach SP ZOZ
str. 39   
3.
Klasyfikacja paragrafowa opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i za gospodarowanie odpadami
str. 40   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Rzeczowe aktywa trwałe według MSR – klasyfikacja do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
str. 41   
1.
Zasady klasyfikacji składnika jako przeznaczonego do sprzedaży
str. 41  
2.
Wycena pozycji zaklasyfikowanych do aktywów przeznaczonych do sprzedaży
str. 45  
3.
Prezentacja w bilansie i techniczne aspekty klasyfikacji
str. 48  
4.
Odwrócenie klasyfikacji składnika aktywów
str. 48  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kiedy teren, na którym są składowane towary, można uznać za strzeżony?
str. 50  
2.
Jak ująć w księgach zasiłek macierzyński?
str. 50  
3.
Na jakim koncie księguje się ulgę na złe długi w księgach rachunkowych dłużnika?
str. 51  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Prezentacja kosztów i przychodów finansowych z tytułu różnic kursowych w rachunku zysków i strat
str. 52  
2.
Jak przeprowadzić spis z natury składników, których nie można w prosty sposób zmierzyć, policzyć lub zważyć?
str. 53  
3.
Ewidencja strat produkcyjnych spowodowanych ujawnieniem braków nienaprawialnych
str. 54  
4.
Reklamacja surowca, którego wada ujawniła się w procesie produkcyjnym
str. 55  
5.
Zaliczki na podatek dochodowy płacone przez spółkę z o.o. od dochodu osiągniętego w spółce cywilnej
str. 57  
6.
Ewidencja kwot wypłacanych tytułem udziału w zysku spółki
str. 58  
7.
Ujęcie w kosztach działalności operacyjnej wpłat na PFRON
str. 59  
8.
Jednostka w fazie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego – wybrane zagadnienia księgowe
str. 61  
9.
Czy można prowadzić ewidencję magazynową wyłącznie w walucie obcej?
str. 63  
10.
Sprzedaż towarów klientom z Polski przez oddział zagranicznej firmy działającej w Polsce
str. 64  
11.
Koszty zakupu zbędnych materiałów produkcyjnych i ich utylizacja
str. 65  
I.

WAŻNE INFORMACJE DLA KSIĘGOWYCH

1.
Nowe obowiązki spółek partnerskich i jawnych nieprowadzących ksiąg rachunkowych
str. 66   
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60